3. august 2016 - kl. 12:00

Hovedtal for regnskabet 1. halvår 2016

HALVÅRSMEDDELELSE 2016

Udlånsrenten har siden 01.03.2016 været på 5,75 % p.a.

Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger.

Hovedtal 1. halvår 2016 1. halvår 2015
Antal lån 2155 2273
  mill.kr. mill.kr.
Udlånssum 248,7 265,4
Samlet udlån 1.234 1.324
Omkostninger 5,0 5,1
Tab og hensættelser 2,0 1,8
HALVÅRETS RESULTAT 0,6 7,2
Egenkapital 263,3 257,2

 

Der er et mindre fald i antal etablerede lån i forhold til sidste halvår.

Det samlede udlån er faldet med ca. 90 mill.kr. og skyldes en stigning i lån der indfries før normalt udløb, samt at vi har nedsat renten samt ændret rentetilskrivningen til kvartalsvis i stedet for halvårsrentetilskrivning.

Det gennemsnitlige lån er på ca. kr. 115.400

Der er et mindre fald i antallet lån der får afslag og i 1. halvår er der givet 85 afslag mod 118 sidste halvår, svarende til ca. 3,6 % af de indkomne ansøgninger.

Halvårsresultatet udviser et overskud på ca. 570.000 kr. mod 7,4 mill.kr. sidste halvår.

Det skyldes en nedgang i renteindtægter p.gr.a. at renten er sænket men i høj grad p.gr.a. et større urealiseret kurstab på foreningens værdipapirer. En tendens fra halvåret der blev forstærket ved Brexit-afstemningen. Resultatet uden finansielle poster udviser et overskud på ca. 2,5 mill.kr.

Det forventes at årets resultat som helhed vil blive positivt med et overskud på ca. 6 mill.kr. under forudsætning af at renterne ikke ændrer sig væsentligt og at kurserne for værdipapirerne ikke forringes yderligere.

Egenkapitalen udgør nu 263,3 mill.kr.

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, men også til de mere varige forbrugsgoder er tilbuddet  attraktivt og konkurrencedygtigt.